Herinnering aan
GRATIS VERZENDEN
Vanaf €100

OUR HOT OFFER

To reduce a space taken by the products grid and other webstore elements we incorporated the tabs module position. This will allow you to put more and more in one place!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Buy Now

A- A A+

Algemene voorwaarden van Herinneringaan.nl

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zijn op alle accounts, overeenkomsten, bestellingen, producten en diensten van Herinneringaan.nl. Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Herinneringaan.nl en/of producten koopt bij Herinneringaan.nl gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.
Algemene Bepalingen

1.Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende definities de volgende betekenis:

 1. Herinneringaan.nl: Herinneringaan.nl waarmee de klant een overeenkomst aangaat. Gevestigd in Brunssum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57427828.
 2. Diensten: alle diensten die Herinneringaan.nl aanbiedt zoals - maar niet beperkt tot - Laatste Wens Online.
 3. Producten: alle producten die Herinneringaan.nl aanbiedt. Daaronder mede begrepen de producten die zij verkoopt via haar webwinkel.
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die via een communicatiemiddel op afstand tot stand is gekomen.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen een klant en Herinneringaan.nl ten behoeve van de levering van diensten en/of producten.
 7. Account: het account dat de klant dient aan te maken om gebruik te kunnen maken van de dienst: Laatste Wens Online.
 8. Informatie: feiten en andere gegevens over de klant, waaronder acties door gebruikers en niet-gebruikers die interactie voeren met Herinneringaan.nl diensten'
 9. Inhoud: alles dat de klant en andere gebruikers plaatsen via hun account op 'Herinneringaan.nl
 10. Gegevens, gebruikersgegevens of gegevens van de gebruikers: alle gegevens, waaronder de inhoud of informatie van een gebruiker die de klant kan ophalen van of 'Herinneringaan.nl" diensten' of ook hierop kan bewaren.
 11. Plaatsen: berichten, foto’s, filmpje(s), tekst(en) en muziek plaatsen op of 'Herinneringaan.nl".
 12. Gebruiken: gebruiken, uitvoeren, kopiëren, openbaar publiceren of weergeven, distribueren, wijzigen, vertalen en afgeleide producten maken van.
 13. Laatste Wens Online: de dienst die Herinneringaan.nl aanbiedt waarbij de klant middels zijn account digitaal zijn wensen ten aanzien van de uitvaart gratis kan vastleggen en bewaren.
 14. Webshop: de webshop van Herinneringaan.nl. Toegankelijk via: https://www.herinneringaan.nl/nl/
 15. Website: de website van Herinneringaan.nl, toegankelijk via: https://www.herinneringaan.nl/nl/
 16. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Overige

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, accounts, diensten, producten en overeenkomsten.
 2. Eventuele voorwaarden of andere voorwaarden van derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van
  toepassing op overeenkomsten waarvoor Herinneringaan.nl voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten resp. een account wordt aangemaakt, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zijn de algemene voorwaarden bij Herinneringaan.nl in te zien en worden ze op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten kan, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling  vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijk zoveel mogelijk benaderd.
 6. Is sprake van een situatie die niet omschreven staat in deze voorwaarden, dan dient deze te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 7. Indien er onduidelijkheden ontstaan over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden, dienen deze uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 8. Indien Herinneringaan.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat de voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat zij het recht verliest om alsnog of in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 9. Herinneringaan.nl is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden (eenzijdig) te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen zullen 6 weken voordat deze van kracht worden op de overeenkomst, medegedeeld worden. De klant gaat ermee akkoord dat zij aan de gewijzigde algemene voorwaarden gebonden is, indien zij na de kennisgeving van de diensten en/of account van Herinneringaan.nl gebruikt maakt.
 10. Wijzigingen die noodzakelijk zijn in verband met de regels, beleid, voorwaarden en/of kunnen te allen tijde door Herinneringaan.nl doorgevoerd worden. Dergelijke wijzigingen zijn nodig om optimaal de diensten en producten te leveren. 

Totstandkoming overeenkomsten

 1. Een overeenkomst tussen Herinneringaan.nl en een klant komt tot stand op het moment dat de klant een account heeft gemaakt, een bestelling plaatst (via de webshop) en/of gebruik maakt van de diensten.
 2. Ook is sprake van een overeenkomst indien Herinneringaan.nl op verzoek van de klant start met de uitvoering van haar werkzaamheden en/of diensten.
 3. Herinneringaan.nl heeft te allen tijde de bevoegdheid om een aanmelding resp. account, bestelling of een overeenkomst, zonder opgaaf van redenen, te weigeren of vroegtijdig te beëindigen.
 4. Alleen schriftelijke afspraken of toezeggingen gelden. Aan mondelinge of telefonische afspraken en toezeggingen kunnen geen recht ontlenen. Indien een overeenkomst mondeling is aangegaan, komt deze pas tot stand nadat deze door Herinneringaan.nl schriftelijk is bevestigd.

Uitvoering overeenkomsten

 1. Alle overeenkomsten en diensten worden door Herinneringaan.nl naar beste en eigen inzicht en vermogen uitgevoerd. Er geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De inspanningsverplichting houdt in dat Herinneringaan.nl niet kan garanderen dat de gewenste resultaten (daadwerkelijk) behaald worden.
 2. Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Herinneringaan.nl het recht om werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 3. Herinneringaan.nl heeft het recht een overeenkomst in fasen uit te voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte daarbij afzonderlijk te factureren.
 4. Eventuele levertermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Indien Herinneringaan.nl een levertermijn overschrijdt dan dient Herinneringaan.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij zij een redelijke termijn krijgt om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1.  Herinneringaan.nl is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, te beëindigen of de overeenkomst te ontbinden indien:
  • De klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
  • De klant op enige wijze misbruik maakt van de diensten, website en/of het account van Herinneringaan.nl;
  • Herinneringaan.nl na het sluiten van de overeenkomst kennisneemt van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen;
  • Één van de partijen komt te overlijden;
  • Herinneringaan.nl haar onderneming resp. de dienst staakt.
 2. Indien Herinneringaan.nl overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn al haar  vorderingen direct opeisbaar. Schort Herinneringaan.nl de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet, de overeenkomst en/of deze voorwaarden.
 3. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement van de klant, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet vrijelijk over zijn vermogen beschikt, heeft Herinneringaan.nl het recht de overeenkomst te annuleren zonder dat zij daarbij schadeplichtig is.
 4. Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen kan deze niet meer kosteloos worden geannuleerd.

Betaling en incassokosten

 1. Een betaling op Herinneringaan.nl geschiedt vóóraf, tenzij er een andere betaalmethode wordt aangeboden
 2. Bestellingen kunnen op de volgende manieren betaald worden:
  • Overboeking via bank- of girorekening;
  • IDeal;
  • PayPal
 3. De klant kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling, alvorens er een vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.  Herinneringaan.nl gaat pas over tot verzending zodra zij de vooruitbetaling c.q. aanbetaling ontvangen heeft.
 4. Voor betaling middels IDeal, PayPal en bank- of giro overboeking zijn de voorwaarden van derden van toepassing. Herinneringaan.nl heeft daarop geen invloed.
 5. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Herinneringaan.nl te melden.
 6. Indien de klant het factuurbedrag niet tijdig of volledig betaalt, is de klant van rechtswege in verzuim en heeft Herinneringaan.nl het recht, nadat zij de klant minimaal één heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele voldoening over het factuurbedrag de wettelijke rente in rekening te brengen.
 7. Alle redelijk gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend in overeenstemming met hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
 8. Over de incassokosten is de klant eveneens de wettelijke rente verschuldigd.

Conformiteit en Garantie

 1. Herinneringaan.nl staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Herinneringaan.nl, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Herinneringaan.nl jegens Herinneringaan.nl kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 3. Van garantie uitgesloten zijn: alle schade voortkomend uit het zelf vullen/verlijmen van de bestelde producten, het afslijten/verkleuren van sieraden die voorzien zijn van (kleur) coatings/platings, het verlies van siersteentjes, val en stoot schade, krassen en andere beschadigingen die ontstaan zijn na ontvangst van de producten.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van alle door Herinneringaan.nl aan de klant verkochte en geleverde producten blijft bij Herinneringaan.nl zolang de klant de vorderingen van Herinneringaan.nl uit hoofde van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet heeft voldaan.
 2. Het door Herinneringaan.nl geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag door de klant niet worden doorverkocht. De klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Herinneringaan.nl te stellen. Indien derdenbeslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om Herinneringaan.nl daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan de schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of in het in verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zijn niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Herinneringaan.nl, haar leveranciers en overige derden daaronder begrepen.
 3. Herinneringaan.nl heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Herinneringaan.nl haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Herinneringaan.nl heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan is zowel de klant als Herinneringaan.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,  zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.
 5. Herinneringaan.nl is niet verantwoordelijk voor overmacht situaties als stakingen bij de postdienst of telefoondienst of stroomuitval.
 6. Herinneringaan.nl is niet verantwoordelijk indien zij diensten niet tijdig of volledig kan uitvoeren die gelegen zijn bij onder andere, maar niet beperkt tot, de internetprovider, server/dataserver en/of leveranciers.

Aansprakelijkheid Herinneringaan.nl

 1. Herinneringaan.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheid van klant, noch voor de correctheid van de door hen opgegeven gegevens of informatie.
 2. Herinneringaan.nl is niet aansprakelijk voor de goede werking van haar website. Zij streeft ernaar de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar is te nimmer aansprakelijk voor de ontoegankelijkheid van haar website.
 3. Herinneringaan.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door en/of voortvloeiend uit:
  • Het gebruik van de website en diensten;
  • Software fouten;
  • Ontoegankelijkheid van de diensten, account en/of website.
 4. Herinneringaan.nl is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.
 5. Herinneringaan.nl kan alleen voor directe schade aansprakelijk worden gehouden.
  Onder directe schade wordt verstaan:
  • Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Herinneringaan.nl aan de  overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Herinneringaan.nl kan worden toegerekend.
  • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade.
  • Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
 6. Herinneringaan.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan:
  • Gederfde winst;
  • Gemiste besparingen;
  • Gevolgschade;
  • Reputatieschade;
  • Teleurgestelde verwachtingen;
  • Bedrijfs – of andersoortige stagnaties.
 7. Voor zover Herinneringaan.nl aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag met een maximum van € 1000,-. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Herinneringaan.nl beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in het voorkomende geval.
 8. Elke aansprakelijkheid van Herinneringaan.nl vervalt na 1 jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Herinneringaan.nl.
 10. De klant vrijwaart Herinneringaan.nl voor alle aanspraken op derden. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat de klant op verzoek van Herinneringaan.nl voor eigen rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures waarin Herinneringaan.nl door derden betrokken wordt op zich zal nemen of zal ondersteunen en dat de klant alle schade en kosten zal vergoeding, die samenhangen met de aanspraken van derden.
 11. De klant vrijwaart Herinneringaan.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom.

Intellectueel eigendomsrechten

 1. De website is eigendom van Herinneringaan.nl.
 2. Herinneringaan.nl is niet aansprakelijk wanneer de klant auteursrechten schendt.

Bevoegde rechter en toepasselijk recht 

 1. Op alle overeenkomsten, diensten, accounts en facturen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de klant gevestigd of woonachtig is in het buitenland.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten
 3. Alle geschillen zullen onderling beslecht worden, alvorens het voorgelegd wordt aan de bevoegde rechter. Indien de klant handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep zullen geschillen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Herinneringaan.nl, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 4. Partijen hebben het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator.
 5. Indien iemand een claim indient tegen Herinneringaan.nl die betrekking heeft op acties, inhoud of informatie van de klant, dan zal de klant Herinneringaan.nl schadeloos
  stellen tegen alle schade, verliezen en kosten die gerelateerd zijn aan een dergelijke claim (inclusief redelijke juridische vergoedingen en kosten).

 Klachtenregeling

 1. Klachten moeten binnen 7 dagen na ontdekking, schriftelijk en gemotiveerd ingediend worden bij Herinneringaan.nl.
 2. Ingediende klachten worden binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Herinneringaan.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor een geschillenregeling.
 4. Een klacht schort de verplichtingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet op.
 5. Voor geschillen over aankopen via de website van Herinneringaan.nl geldt: het is mogelijk om klachten te melden bij de geschillencommissie via het Europees ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Indien de klacht terecht is, heeft Herrineringaan.nl de mogelijkheid tussen aanpassing van de factuur, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de diensten resp. levering van de producten.

 I. Laatste Wens Online

Inhoud en informatie delen.

 1. De klant is zelf eigenaar van alle inhoud en informatie die hij plaatst op zijn account van Herinneringaan.nl
 2. Voor inhoud waarop intellectuele-eigendomsrechten rusten, zoals foto’s, muziek en video(filmpjes), geeft de klant aan Herinneringaan.nl nadrukkelijk de volgende toestemming: de klant verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle IE-inhoud te bewaren die de klant plaatst op Herinneringaan.nl
 3. Wanneer de klant inhoud of informatie plaatst op Herinneringaan.nl geeft hij Herinneringaan.nl toestemming deze inhoud voor onbepaalde tijd te bewaren. Deze informatie wordt niet gedeeld met wie dan ook. Herinneringaan.nl stelt het op prijs om ongevraagd gratis feedback of suggesties teontvangen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Deze feedback of suggesties mag zij dan zonder enige beloningsverplichting gaan gebruiken.

Veiligheid.

 1. Herinneringaan.nl doet haar uiterste best om Herinneringaan.nl veilig te houden, maar kunnen dit niet garanderen. Ten behoeve van het gebruik van de diensten van Herinneringaan.nl en het account gelden de volgende regels:     
 2. De klant plaatst geen spam- en/of berichten van commerciële aard op Herinneringaan.nl . 
 3. De klant verzamelt geen inhoud of informatie en gebruikt Herinneringaan.nl niet op andere manieren via geautomatiseerde middelen [zoals harvesting bots, scrapers, spambots of spiders].
 4. De klant onderneemt geen activiteiten waardoor de juiste werking of weergave van - een of meerdere pagina’s - van Herinneringaan.nl onmogelijk, overbelast of verstoord kan worden.
 5. De klant uploadt geen virussen of andere soortgelijke schadelijke coda’s/software of andere zaken die de veiligheid van Herinneringaan.nl en Laatste Wens Online kunnen schaden.
 6. De klant vraagt mensen nooit om hun aanmeldingsgegevens en meldt zich ook niet aan bij een account van iemand anders.
 7. De klant zal geen andere bezoekers/gebruikers van Herinneringaan.nl benaderen, discrimineren, intimideren, lastigvallen, misleiden of pesten.

Registratie en accountbeveiliging

 1. Herinneringaan.nl gebruikers verstrekken hun echte namen en gegevens. Hier volgen enkele regels waaraan de klant zich moet houden met betrekking tot registratie en beveiliging van een account:
 2. De klant maakt maximaal één account aan.
 3. Als Herinneringaan.nl uw account deactiveert, dan is het niet toegestaan om een ander account aan te maken, zonder schriftelijke toestemming van Herinneringaan.nl.
 4. De klant is verplicht om zij gegevens correct en actueel te houden. 
 5. De klant deelt zijn wachtwoord niet met anderen en verleent niemand toegang tot zijn account.
 6. De klant draagt zijn account (of toepassingen ervan) nooit over.
 7. Herinneringaan.nl heeft het recht om een aangemaakte gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie selecteert te verwijderen of aan te passen indien zij menen dat deze ongepast is, als die in meer of mindere mate lijkt op de werkelijke naam van een andere gebruiker of handelsnaam/handelsmerk.
 8. Bij het aanmaken van een account dient de klant (persoonlijke) gegevens te verstrekken. Indien en zolang de klant niet alle benodigde gegevens en informatie verstrekt is er geen sprake van een overeenkomst resp. kan er geen account aangemaakt worden.
 9. De klant die de overeenkomst met Herinneringaan.nl aangaat resp. een account aanmaakt is persoonlijk verantwoordelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 10. Herinneringaan.nl heeft te allen tijde de bevoegdheid om een aanmelding, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.

Toegang, account en gebruik website

 1. Om gebruik te maken van de diensten van Herinneringaan.nl dient de klant een account aan te maken. De klant dient alle gevraagde informatie en gegevens naar waarheid te verstrekken. De verstrekte inlogcode is strikt persoonlijk.
 2. Het is niet toegestaan om de website resp. Laatste Wens Online te gebruiken in strijd met:
  • Nationale en internationale regels;
  • Goede zeden of gedragsregels die gelden op het internet;
  • Rechten van derden.
 3. Bij onrechtmatig gebruik en/of handelen heeft Herinneringaan.nl de mogelijkheid de klant uit te sluiten van elk verder gebruik van de website en/of diensten indien hij handelt in strijd met de overeenkomst, deze voorwaarden of enige andere regels die Herinneringaan.nl heeft gesteld.
 4. Het gebruik van de website is voor eigen risico.
 5. Herinneringaan.nl is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar diensten aan te passen en/of te beëindigen. Herinneringaan.nl heeft de inhoud van haar website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan Herinneringaan.nl niet garanderen dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en andere fouten en/of gebreken en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen en dat derden niet de website en/of de systemen van Herinneringaan.nl onrechtmatig zullen gebruiken.
 6. Herinneringaan.nl heeft te allen tijde het recht haar website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
 7. Herinneringaan.nl is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de website en/of in haar dienst aan te brengen.
 8. Herinneringaan.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van profielen, opdrachten etc.
 9. De klant aanvaard de risico's die verbonden zijn aan het open karakter van internet. Herinneringaan.nl biedt geen enkele waarborg betreffende enig defect dat verband houdt met een indringing in het computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de website kunnen aantasten. Elke overdracht van informatie op de website gebeurt op eigen risico van de klant.
 10. Bij onrechtmatig gebruik en/of handelen heeft Herinneringaan.nl de mogelijkheid de klant uit te sluiten van elk verder gebruik van de website. Er vindt  dan geen restitutie plaats van reeds betaalde bedragen.
 11. Herinneringaan.nl proberen we veilig te houden. Gebruik is echter op eigen risico. Fouten en onregelmatigheden proberen we te voorkomen en zullen zo spoedig mogelijk hersteld worden, nadat er per email melding van is gemaakt. Email hiervoor naar:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

De rechten van anderen beschermen

 1. Herinneringaan.nl respecteert de rechten van anderen en verwacht dat de klant dat ook doet.
 2. De klant geen inhoud plaatst op Herinneringaan.nl waarmee de rechten van iemand anders worden geschonden of overtreden, of waarmee de wet op een andere wijze wordt overtreden.
 3. Herinneringaan.nl heeft het recht om inhoud die de klant op Herinneringaan.nl plaatst te verwijderen, indien zij vindt dat hiermee haar Privacyregels, Algemene voorwaarden en/of de wet worden geschonden.
 4. Als Herinneringaan.nl de inhoud hebben verwijderd wegens inbreuk op de auteursrechten van iemand anders en de klant denkt dat dit onterecht is, kan hij hiertegen bezwaar maken.
 5. Als de klant herhaaldelijk inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen, kunnen we jouw account deactiveren.
 6. De klant plaatst geen identiteitsdocumenten of andere gevoelige persoonlijke en/of financiële informatie van anderen op Herinneringaan.nl.
 7. Hoewel herinneringaan.nl regels heeft voor het gedrag van de gebruikers op Herinneringaan.nl, is zij niet verantwoordelijk voor de inhoud of informatie die gebruikers plaatsen op Herinneringaan.nl.
 8. Herinneringaan.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele aanstootgevende, ongepaste, obscene, illegale of op andere wijze afkeurenswaardige inhoud, materialen, documenten of informatie op Herinneringaan.nl en/of Laatste Wens Online. Ook is Herinneringaan.nl niet verantwoordelijk voor het online of offlinegedrag van haar gebruikers.

II. Webshop

Aanbod webshop

 1. Op alle overeenkomsten, diensten, accounts en facturen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de klant gevestigd of woonachtig is in het buitenland.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten
 3. Alle geschillen zullen onderling beslecht worden, alvorens het voorgelegd wordt aan de bevoegde rechter. Indien de klant handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep zullen geschillen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Herinneringaan.nl, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

RESERVE Bevoegde rechter en toepasselijk recht 

 1. Op alle overeenkomsten, diensten, accounts en facturen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de klant gevestigd of woonachtig is in het buitenland.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten
 3. Alle geschillen zullen onderling beslecht worden, alvorens het voorgelegd wordt aan de bevoegde rechter. Indien de klant handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep zullen geschillen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Herinneringaan.nl, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

  II. Webshop

Aanbod webshop

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Als Herinneringaan.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
 2. Het aanbod in de webshop is vrijblijvend. Herinneringaan.nl heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Alle afbeeldingen, specificaties, gegevens betreffende afmetingen, kleuren, materialen, etc. zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Herinneringaan.nl niet.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • De prijs inclusief btw;
  • De verzendkosten [boven € 100 worden géén verzendkosten in rekening gebracht
  • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de geldigheidsduur van het aanbod;
  • Indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • De wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt.

Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten via de webshop van Herinneringaan.nl heeft de consument bij een consumentenkoop de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen na levering van de gehele bestelling. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van alle producten door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Herinneringaan.nl retourneren, in de originele verpakking dan wel een minimaal degelijke verpakking.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen kenbaar te maken aan Herinneringaan.nl.Dit kan per e-mail: iDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 4. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
 5. Wanneer de consument na afloop van de wettelijke bedenktijd niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Herinneringaan.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 6. Herinneringaan.nl draagt er zorg voor dat binnen 7 dagen na ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de consument wordt terugbetaald.
 7. Indien een bestelling uit meerdere producten bestaat en niet alle producten geretourneerd worden dan wordt alleen het volledige aankoopbedrag van het retour gezonden product terugbetaald. De berekende verzendkosten worden dan niet terugbetaald aan de consument.
 8. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de consument. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de consument.
 9. Producten dienen door de klant te worden teruggezonden naar: Herinneringaan.nl, Socratesstraat 2, 6446 BD Brunssum.

Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Herinneringaan.nl kan het herroepingsrecht uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Herinneringaan.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. Die door Herinneringaan.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant, waaronder as sieraden/ producten die door Herinneringaan.nl zijn gevuld, of waarbij de as is verwerkt in het sieraad/ artikel met daarvoor bestemde materialen.
  2. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn zoals o.a. producten die voorzien zijn van een door de klant opgegeven gravure.
  3. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Herinneringaan.nl geen invloed heeft;
  4. Hygiënische producten die verzegeld zijn en waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.
 3.  De prijs
  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
  2. prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  3. In afwijking van het vorige lid kan Herinneringaan.nl producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Herinneringaan.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Herinneringaan.nl dit bedongen heeft en:
   • Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
   • De klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
  7. De bepalingen in dit artikel is alleen van toepassing bij zgn. consumentenkopen.

 4. Levering
  1. Herinneringaan.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Herinneringaan.nl kenbaar heeft gemaakt. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dienen door de klant zelf tijdig te worden gewijzigd. Het afleveradres kan gewijzigd worden zolang de bestelling niet verzonden is.
  3. Herinneringaan.nl zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen na besteldatum uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn staat weergegeven bij het product c.q. is afgesproken.
  4. Bestellingen geplaatst voor 11:00 waarvan de betaling middels Ideal of PayPal zijn uitgevoerd en waarvoor geen extra handelingen, zoals bijvoorbeeld een fotobewerking door een externe partij, noodzakelijk zijn, worden op werkdagen (maandag t/m/ vrijdag) binnen 48 uur verzonden (mits voorradig).
  5. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
  6. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Herinneringaan.nl het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Herinneringaan.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende producten kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Herinneringaan.nl.
  8. Indien een bestelling uit levering van meerdere producten bestaat dan is Herinneringaan.nl bevoegd de levering op te schorten totdat alle producten tegelijk verstuurd kunnen worden. Bij bestellingen vanuit het buitenland is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde bankkosten, omzetbelasting of invoerrechten. Herinneringaan.nl behoudt zich het recht voor verzendingen naar het buitenland zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Inloggen

Deze website maakt gebruik van Cookies.

Als u uw browser instellingen niet verandert, gaat u akkoord met deze cookies. Meer lezen

Ik begrijp het

Ik begrijp het.